ETF na WIG20 i ETF na mWIG40 - pierwsze polskie ETFy (2024)

Fundusze ETF na WIG20 i mWIG40 pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na polskie indeksy. W tym artykule pokazujemy jak kupić ETF na WIG20.

ETF na WIG20 i ETF na mWIG40 - pierwsze polskie ETFy (1)

ETF - co to jest?

ETFy to innowacyjna i coraz bardziej popularna forma inwestowania, szczególnie na rynku amerykańskim, czyli tam, gdzie rynek kapitałowy jest bardzo rozwinięty i ma wyjątkowo długą tradycję.

ETF (Exchange-traded found) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, którego celem jest odzwierciedlenie i naśladowanie wyników np. konkretnego indeksu giełdowego. ETFy łączą w sobie cechy inwestycji w fundusze (dywersyfikacja) oraz inwestowania w akcje (fundusze ETF są notowane na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje).

Historia polskiego rynku ETF

Moda na ETF-y dotarła na polską giełdę papierów wartościowych w 2010 roku. Wtedy pojawiły się na GPW pierwsze tego typu instrumenty - ETFy na indeksy WIG20, DAX i S&P500, czyli na największe spółki z rynku polskiego, niemieckiego i amerykańskiego. Za zarządzanie funduszami odpowiedzialna była Grupa Lyxor Asset Management, czyli jedna z największych na świecie i należąca do Société Générale instytucja zarządzająca funduszami typu ETF.

Na pierwszy w historii GPW w pełni polski ETF musieliśmy czekać do roku 2019, kiedy to 7 stycznia rozpoczęły się notowania Beta ETF WIG20TR - funduszu ETF uruchomionego przez Agio Funds TFI we współpracy z Beta Securities Poland. Fundusz zadebiutował ceną 38.03 PLN (1/60 wartości WIG20).

Polski ETF na WIG20

Beta ETF WIG20TR to polski ETF replikujący, jak sama nazwa wskazuje, indeks WIG20TR, którego dostarczycielem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład indeksu wchodzi 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Od klasycznego indeksu WIG20 odróżniają go litery “TR” - jest to indeks typu Total Return, czyli uwzględniający w swojej cenie dochody z tytułu dywidend i praw poboru.

ETF na WIG20 i ETF na mWIG40 - pierwsze polskie ETFy (2)

Źródło: GPW w Warszawie; dane z dnia 31.07.2019 r.

Fundusz Beta ETF WIG20TR lokuje swoje aktywa głównie w akcje spółek z WIG20TR, ale również, w celu efektywnego zarządzania portfelem, wykorzystuje instrumenty pochodne (o ile ich cena lub wartość w jakimś stopniu zależy od ceny akcji wchodzących w skład indeksu WIG20TR.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na Beta ETF WIG20TR?

Niskie koszty zarządzania

Beta ETF WIG20TR jest wyjątkowo niedrogim funduszem - roczna opłata wynosi w tym przypadku jedynie 0,40% w skali roku.

Efektywność kosztowa

Kupując jednostki funduszu Beta ETF WIG20TR płacimy jednorazową prowizję od zakupu instrumentu (w XTB to 0.20%). Aby uzyskać podobną rynkową ekspozycję w “tradycyjny sposób” (kupując papiery poszczególnych spółek z indeksu) inwestor byłby zmuszony do wykonania 20 takich transakcji.

Bieżąca wycena i elastyczność

Aby sprawdzić jak obecnie wyceniana jest nasza inwestycja wystarczy zalogować się na rachunek maklerski - wycena jest podawana w czasie rzeczywistym. Fundusz Beta ETF WIG20TR jest notowany na GPW w systemie notowań ciągłych - zlecenia kupna i sprzedaży mogą być składane w trakcie całej sesji, a w każdej chwili można kupić lub sprzedać dowolną liczbę ETFów. Dzięki temu jest to instrument, który sprawdza się zarówno w długim, średnim, jak i krótkim terminie inwestycji.

Efektywność podatkowa

Fundusz BETAW20TR zwolniony jest z podatku od dywidend, tym samym reinwestuje pełną kwotę dywidendy.

Dywersyfikacja

Kupując tylko jeden instrument, inwestor zyskuje ekspozycje na dobrze zdywersyfikowany portfel 20 największych i najbardziej płynnych spółek z warszawskiej giełdy.

Transparentność

Inwestor, który zdecyduje się zakupić jednostki funduszu ETF, dokładnie wie, co znajduje się w jego portfelu inwestycyjnym.

Niewielki kapitał początkowy

W XTB minimalna wielkość transakcji kupna tego instrumentu to jedynie 500 zł.

Jak kupić Beta ETF WIG20TR?

Beta ETF WIG20TR to jeden z około 150 funduszy ETF dostępnych w ofercie XTB. Aby mieć możliwość jego zakupu, należy najpierw założyć rachunek inwestycyjny, co powinno zająć około 15 minut. Cały proces rejestracji odbywa się online, jest wyjątkowo prosty i sprowadza się do kilku kroków:

  1. Wypełnić prosty formularz online, który znajduje się pod tym linkiem
  2. Zamieścić skany lub zdjęcia wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz adres zamieszkania (np. skan dowodu osobistego oraz prawo jazdy). Po chwili dokumenty powinny zostać zweryfikowane przez XTB.
  3. Następnie otrzymasz możliwość zalogowania się do platformy inwestycyjnej, w której znajdziesz aktualne notowania oraz panel do zawierania transakcji.

Rachunek w XTB można zasilić na kilka sposobów np. przelewem ze swojego konta bankowego (w XTB znajdziesz dodatkowo kilka darmowych możliwości wpłaty, w tym wpłaty błyskawiczne za pomocą Blik, PayPal czy Blue Media).
ETF na WIG20 i ETF na mWIG40 - pierwsze polskie ETFy (4)

Źródło: xStation 5

Po zaksięgowaniu środków należy znaleźć interesujący nas instrument, a najłatwiej to zrobić wpisując jego nazwę w polu wyszukiwania w oknie Market Watch.

ETF na WIG20 i ETF na mWIG40 - pierwsze polskie ETFy (5)

Źródło: xStation 5

Ostatnim krokiem jest otwarcie panelu nowego zlecenia, uzupełnienie pola “wolumen” o interesującą nas ilość certyfikatów i dokonanie zakupu poprzez wciśnięcie przycisku Buy. Platforma xStation zapewnia pełną transparentność kosztów, co oznacza, że pole prowizja odświeża się w czasie rzeczywistym.

ETF na WIG20 i ETF na mWIG40 - pierwsze polskie ETFy (6)Źródło: xStation 5

Polski ETF na mWIG40 - Beta ETF mWIG40TR

5 września 2019 roku ruszyły notowania drugiego w pełni polskiego funduszu Beta ETF mWIG40TR, opartego o indeks mWIG40TR (Total Return - czyli z uwzględnieniem dochodów z tytułu dywidend i praw poboru). ETF na średnie spółki okazął się jeszcze większym sukcesem, niż fundusz oparty o indeks blue chipów. Można to ocenić choćby po szybkim wzroście wartości netto Beta ETF mWIG40TR - tuż przed debiutem aktywa netto Beta ETF mWIG40TR wynosiły niecałe 5 mln PLN, by już przed końcem października osiągnąc dziesięcioktotność tej wartość, czyli około 50 mln PLN.

ETF na mWIG40 znajduje się w ofercie XTB pod nazwą BETAM40T.PL.
ETF na WIG20 i ETF na mWIG40 - pierwsze polskie ETFy (7)

Źródło: xStation 5

Polskie Fundusze ETF w przyszłości

Twórcy polskich ETFów mają już w planach uzupełnianie oferty Giełdy Papierów Wartościowych o kolejne fundusze tego typu.

Planowane polskie fundusze ETF:

  • Beta ETF WIG20Lev - fundusz lewarujący ekspozycję na WIG20
  • Beta ETF WIG20Short - fundusz pozwalający zabezpieczyć portfel lub “zarabiać na spadkach”
  • Beta ETF foreign - fundusz dający ekspozycję na indeks zagraniczny, ale bez ponoszenia ryzyka walutowego.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość.Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

ETF na WIG20 i ETF na mWIG40 - pierwsze polskie ETFy (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 5924

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.